Oddziały
Dla firm PDF Drukuj Email

ZARZADZENIE Nr 5
DYREKTORA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU
Z DNIA  22.03.2011r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na odwiedzanie osób uprawnionych do wystawiania recept, zatrudnionych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Wojewódzkim Nr 4 w Bytomiu przez przedstawicieli medycznych oraz handlowych firm farmaceutycznych w celu reklamy produktów leczniczych.


Na podstawie przepisu § 13 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych (Dz. U. Nr 210, poz. 1327)oraz § 11 statutu W.Sz.S nr 4 w Bytomiu
 

 

Zarządzam :

§ 1

1.      Udzielić generalnej zgody przedstawicielom medycznym oraz handlowym reprezentującym firmy farmaceutyczne na odwiedzanie i organizowanie spotkań na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu z pracownikami uprawnionym do wystawiania recept  w celu reklamy produktów leczniczych.

2.      Spotkania mogą być organizowane jedynie poza godzinami pracy biorących w nich udział pracowników.

 

§ 2

1.      Przedstawiciele każdorazowo są zobowiązani dokonać uprzedniego uzgodnienia terminu spotkania z Ordynatorem Oddziału.

2.      Działania podejmowane przez przedstawicieli w celu uzgodnienia terminu spotkania a także przebieg spotkania nie mogą zakłócać organizacji pracy Oddziału.

3.      Przedstawiciele zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy                            z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271),  przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r.                     w sprawie reklamy produktów leczniczych (Dz. U. Nr 210, poz. 1327)            oraz innych przepisów prawa obowiązujących powszechnie lub miejscowo     na terenie  Zakładu.

4.      Rejestrowanie spotkań jest obligatoryjne i odbywa się w „Ewidencji spotkań     z przedstawicielami firm farmaceutycznych” prowadzonej w formie pisemnej przez Dział Metodyczno-Organizacyjny, dostępnej w sekretariacie Dyrektora.

5.      Obowiązek uprzedniego dokonania wpisu spotkania do Ewidencji obciąża przedstawiciela i podlega kontroli Ordynatora lub upoważnionego przez Ordynatora lekarza.

6.      Wzór ewidencji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Firmy farmaceutyczne wykazujące zainteresowanie promowaniem swoich produktów leczniczych pośród osób uprawnionych do wystawiania recept zatrudnionych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu są zobowiązane do sporządzenia oraz doręczenia Zakładowi przed planowanym terminem pierwszego spotkania  listy uprawnionych przedstawicieli. Oświadczenie w tym zakresie winno być złożone zgodnie z zasadą reprezentacji firmy farmaceutycznej. 

 

§ 4

1.      Dyrektor zastrzega sobie prawo do cofnięcia zgody na organizowanie spotkań w stosunku do indywidualnie oznaczonej firmy farmaceutycznej, bądź przedstawiciela w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego zarządzenia.

2.      Cofnięcie zgody następuje w formie pisemnej, nie wymaga uzasadnienia ani zmiany niniejszego zarządzenia.

 

§ 5

1.        Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.      Zarządzenie zastępuje wszystkie wcześniejsze wytyczne i zarządzenia   regulujące przedmiotową materię